BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 20.06.2016 r.

 

BIOŚ.6733.2.2016

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

-  Janczewo 58, 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2,  

-  Kaimy 3/3, 11/2, 11/13, 11/12, 14/1, 73/1, 74/1, 74/2, 80, 3/7, 84, 73/2, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 72, 42/2, 166, 149, 160,

-  Korytki 292, 339, 329, 275, 317,

-  Jedwabne 1117, 1122, 1123, 806, 1130, 1134, 459/1, 461, 460/1, 805/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                                          

 

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2016 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2016 12:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 cze 2016 10:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 614 razy