BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 9 lutego 2016 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.8.2015.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4kV, jednej kontenerowej i trzech słupowych stacji transformatorowych 15,0/0,4kV oraz dwóch złączy kablowych SN-15kV, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

Witynie 49, 50/2, 51, 50/1, 186, 48/1, 47/5, 47/4, 52/2, 53/2, 54/2, 55/3, 55/4, 56, 187/1, 187/2, 58, 57/1, 55/6, 55/5, 54/1, 53/1, 52/1, 44/3, 184, 44/1, 181, 13, 185, 175, 112/2, 196/2, 196/1, 112/1, 196/3, 108, 197, 196/4, 195,

Siestrzanki 128, 127, 123, 38, 120, 144, 131/1, 93/1, 131/2, 137,

Mocarze 314, 316, 311, 317, 116/2, 343, 117/2, 118/2.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

                         

                                                                                            Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                Michał Chajewski

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 13:39
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 13:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lut 2016 10:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 561 razy