BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 20.01.2016 r.

 

BIOŚ.6733.8.2015.2016

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 928/OB./2014 z dnia 17.11.2014r.) Pan Adam Kulenko, ul. Księcia Janusza I lok.111, 18-400 Łomża, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4kV, jednej kontenerowej i trzech słupowych stacji transformatorowych 15,0/0,4kV oraz dwóch złączy kablowych SN-15kV, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

-  Witynie 49, 50/2, 51, 50/1, 186, 48/1, 47/5, 47/4, 52/2, 53/2, 54/2, 55/3, 55/4, 56, 187/1, 187/2, 58, 57/1, 55/6, 55/5, 54/1, 53/1, 52/1, 44/3, 184, 44/1, 181, 13, 185, 175, 112/2, 196/2, 196/1, 112/1, 196/3, 108, 197, 196/4, 195,

-  Siestrzanki 128, 127, 123, 38, 120, 144, 131/1, 93/1, 131/2, 137,

-  Mocarze 314, 316, 311, 317, 116/2, 343, 117/2, 118/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   

                                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                     Michał Chajewski

 

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 11:58
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sty 2016 13:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 558 razy