BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 30 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej sieci niskiego napięcia nN-0,4kV, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

Makowskie 192, 129, 189, 114, 190,

Kamianki 93, 92, 91, 89, 178, 164, 165, 163, 177, 150, 149 i 147.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

 

                                                                                             Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                Michał Chajewski

Data powstania: środa, 30 gru 2015 15:13
Data opublikowania: środa, 30 gru 2015 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sty 2016 13:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 505 razy