BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 16 grudnia 2015 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
SN-15kV i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przebudową napowietrznej linii niskiego napięcia, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 86/2, 86/1, 43, 95, 97, 88/4 i 92, położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

 

                                                                                             Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                Michał Chajewski

Data powstania: środa, 16 gru 2015 10:45
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 10:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 08:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 530 razy