BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 08.12.2015 r.

 

BIOŚ.6733.7.2015

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, reprezentowanego przez Pana Jana Iwaniuka - Kierownika Wydziału Inwestycji (pełnomocnictwo nr 86/2013 z dnia 14.03.2013r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej sieci niskiego napięcia nN-0,4kV, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

-  Makowskie 192, 129, 189, 114, 190,

-  Kamianki 93, 92, 91, 89, 178, 164, 165, 163, 177, 150, 149 i 147.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   

                                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                     Michał Chajewski

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 12:36
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 12:38
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2015 08:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 576 razy