BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 30.11.2015 r.

 

BIOŚ.6733.6.2015

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 86/2013 z dnia 14.03.2013r.) Pan Jan Iwaniuk (Kierownik Wydziału Inwestycji), reprezentujący PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13,
15-950 Białystok, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przebudową napowietrznej linii niskiego napięcia, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 86/2, 86/1, 43, 95, 97, 88/4 i 92, położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   

                                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                     Michał Chajewski

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2015 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2015 13:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 gru 2015 08:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 606 razy