BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199)

zawiadamiam

że w dniu 19 listopada 2015 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia nN0,4kV, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 369, 224, 134, 136, 237, 238 i 374, położonych w obrębie miejscowości Przestrzele, gm. Jedwabne, woj. podlaskie. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

Jedwabne, dnia 19 listopada 2015 roku

                       

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Data powstania: czwartek, 19 lis 2015 10:46
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2015 10:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2015 08:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 679 razy