BIP Gminy Jedwabne

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2006 - 2010

Wstęp
Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny.
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych umiejętności.
Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych.
Wsparcie instytucjonalne w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi.
Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.
Zadanie to winno być realizowane przede wszystkim przez :
• Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach;
• Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych;
• Poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin;
• Poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi;
• Zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury Gminy.

1. ZASADY OGÓLNE SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
o Podmiotowość rodziny, ochrona praw rodziny i dziecka;
o Pierwszeństwo prawa dziecka do życia w zdrowej rodzinie;
o Kompleksowość działań podmiotów publicznych
i niepublicznych w działaniach na rzecz rodzin;
o Pierwszeństwo dziecka do ochrony i praw – zwłaszcza niepełnosprawnego oraz zagrożonego ubóstwem, deprawacją, degradacją i marginalizacją społeczną;
o Edukacja podstawowym warunkiem rozwoju jednostkowego i zbiorowego – priorytet dla rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności każdego dziecka;
o Profilaktyka przed interwencją w rozwiązywaniu problemów rodziny i młodego pokolenia;
o Preferowanie / promocja rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, opartych na subsydiarności, elastyczności, kompleksowości, efektywności, ciągłości i różnorodności form działania;
o Wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych.

2. GŁÓWNE CELE
o Poprawa jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin;
o Przeciwdziałanie stanom grożącym degradacją społeczną, bezradnością społeczną;
o Kompensowanie deficytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i materialnych rodzin i dzieci;
o Promowanie zdrowego stylu życia;
o Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz prewencja, redukcja, likwidacja czynników dezorganizujących środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży;
o Rozwijanie środowiska społecznego sprzyjającego wyzwalaniu potencjału intelektualnego, twórczego, organizacyjnego i społecznego ludzi młodych;
o Ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami, deprawacją, wykolejeniem oraz przestępczością.


3. PRIORYTETY GMINNEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
Eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodzin;
o Rozwój programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży ;
o Tworzenie infrastruktury instytucjonalno – organizacyjnej i finansowej wspomagającej programy integracji międzypokoleniowej, włączenie w życie społeczności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ludzi młodych z deficytami edukacyjno-wychowawczymi i nieprzystosowanych społecznie;
o Tworzenie zintegrowanych programów przeciwdziałania przemocy, wykolejenia i przestępczości młodego pokolenia.

4. DOMENA GMINNEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
FUNKCJONOWANIE RODZINY
1. Cel operacyjny:
Wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny
Zadania :
o Opracowanie raportu na temat warunków życia rodzin oraz dzieci i młodzieży
o Inicjowanie programów służących rozwojowi młodego pokolenia i rodziny, wzmocnieniu czynników zapobiegających dezorganizacji życia rodzinnego;
o Rozbudowa zaplecza usługowego wspierającego rodzinę w wypełnianiu jej funkcji i zadań;
o Rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej wspomagającej rodzinę w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów społecznych;
2. Cel operacyjny:
Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.
Zadania :
• Organizowanie na terenie placówek oświatowych zajęć informacyjno-warsztatowych rozbudowujących wiedzę rodziców na temat rozwoju dzieci i młodzieży;
• Włączenie rodziców w proces dydaktyczno – wychowawczy dzieci;
• Rozwijanie form opieki krótkoterminowej;
• Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie;
• Budowanie systemu wsparcia dla rodzin i edukacji dla rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą;
• Budowanie poradnictwa i edukacji dla rodziców służących rozpoznawaniu zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży;
Realizatorzy:
o Samorząd lokalny
o Ośrodek Pomocy Społecznej
o Punkt Konsultacyjny
o Placówki Oświatowe

POŁOŻENIE MATERIALNE RODZINY
1. Cel operacyjny :
Poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiających realizowanie funkcji i zadań służących rozwojowi oraz osiąganiu samodzielności, zaradności, niezależności i odpowiedzialności jej członków
Zadania:
• Diagnoza i monitoring warunków i jakości życia rodziny;
• Rozbudowa zintegrowanego systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego (wsparcie dla rodzin z osoby długotrwale bezrobotną);
• Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi członkami rodziny lub mieszkającymi z osobami starszymi.
2. Cel operacyjny :
Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem
Zadania:
• Dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych;
• Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole, wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne, wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych;

EDUKACJA
1. Cel operacyjny:
Wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej
Zadania:
• Włączanie w proces dydaktyczny programów otwierających świadomość młodego pokolenia na problemy osób starszych i ludzi niepełnosprawnych oraz zagrożenia cywilizacyjne i zachowania prowadzące do utraty bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i socjalnego;
• Wspieranie zajęć służących budowaniu postaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia;
• Szkoła jako placówka integrująca wiedzę z różnych dziedzin; służąca wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, ucząca krytycyzmu oraz angażująca i przygotowująca uczniów do rozwiązywania problemów jednostki, rodziny i społeczności.
2. Cel operacyjny:
Promocja i wspieranie uczniów uzdolnionych
Zadania:
• Wypracowanie procedury efektywnej selekcji, wyróżniania, nagradzania i monitoringu rozwoju młodzieży uzdolnionej.

WYCHOWANIE
1. Cel operacyjny:
Wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.
Zadania :
• Kontynuowanie, wzbogacenie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży;
• Inicjowanie programów wyłaniania liderów młodzieżowych w różnych sferach życia publicznego;
• Wspieranie idei wolontariatu oraz innych form aktywności sprzyjających uwrażliwieniu młodzieży na potrzeby innych ludzi i budowaniu postaw prospołecznych oraz podejmowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego i szerszych zbiorowości;
• Inicjowanie programów informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych i kulturowych, metodach i technikach budowania odporności na manipulację medialną, grupową, ekonomiczną, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
2. Cel operacyjny;
Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem
Zadania:
Wprowadzenie do gimnazjalnych programów dydaktycznych zajęć profilaktyczno – edukacyjno - wychowawczych z zakresu dewiacji i patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;

SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK
1. Cel operacyjny:
Rozbudowa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo- rekreacyjnych.
Zadania:
• Współpraca z klubami sportowymi,
• Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
• Wyrównywanie dysproporcji w dostępie dzieci i młodzieży do oferty sportowej, rekreacyjnej turystycznej,
• Wspieranie stałych zajęć rekreacyjnych i sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
• Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i aktywność ruchową dzieci i młodzieży,
• Wspieranie różnych form turystyki krajowej.
2. Cel operacyjny:
Promocja form spędzania czasu wolnego przez młodzież, sprzyjających rozwojowi zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie.
Zadania:
• Realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania czasu wolnego
• Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;
• W okresie wakacyjnym zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży;


ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ
1. Cel operacyjny:
Kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu promocji zdrowia i zadań ze sfery zdrowia publicznego (poza pakietem ubezpieczenia zdrowotnego)
Zadania:
• Wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności młodego pokolenia
• Realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego (higiena, szczepienia ochronne itp.)
• Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych w szkole – wady postawy, wzroku, uzależnień i prawidłowego żywienia;
• Realizacja programów propagujących zasady bezpiecznego zachowania na drodze , ulicy, w domu, w czasie zabawy, na wakacjach, w kontaktach z innymi ludźmi;

BEZPIECZEŃSTWO – PATOLOGIE
1. Cel operacyjny:
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i społecznej pewności siebie dzieci i młodzieży.
Zadania:
• Wspieranie programów ilustrujących zagrożenia współczesności i sposoby prewencji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczących odporności na manipulację medialną, grupową, ekonomiczną,
• Promocja programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych z policją;
2. Cel operacyjny:
Profilaktyka i zmniejszenie rozmiarów uzależnień.
Zadania;
• Promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniem, adresowanych do dzieci i młodzieży (nikotyna, alkohol, narkotyki)
• Cykliczne szkolenia dla nauczyciel związane z uzależnieniami
• Kontrola zakazu dystrybucji papierosów, alkoholu dzieciom i młodzieży;
• Ochrona dzieci przed uzależnieniami w rodzinie
3. Cel operacyjny:


Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.
Zadania:
• Diagnoza skali zjawiska krzywdzenia dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i szkolnej w środowisku lokalnym.
• Promocja działalności programu NIEBIESKA LINIA oraz uruchomienie telefonu zaufania.
4. Cel operacyjny:
Profilaktyka przestępczości dziecięcej i młodzieżowej.
Zadania:
• Szkolenie nauczycieli, wychowawców w kwestiach związanych z diagnozowaniem , wczesnym rozpoznaniem dewiacji i patologii wśród młodzieży oraz sposobami zapobiegania i pomocy
• Tworzenie programów integrujących i aktywizujących społeczność lokalną na rzecz przeciwdziałania dewiacjom i patologii wśród młodzieży i dzieci;
Realizatorzy programu:

- Samorząd lokalny
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe
- Publiczne Gimnazjum
- Pedagog szkolny
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Policja
- Przychodnia Rejonowa
- pielęgniarka środowiskowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data powstania: piątek, 9 cze 2006 11:41
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2006 11:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 10341 razy