BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 92/2014 z dnia 13.02.2014r.) Pan Michał Kuczyński (firma ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy spółka jawna, ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok),  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia nN0,4kV, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 369, 224, 134, 136, 237, 238 i 374, położonych w obrębie miejscowości Przestrzele, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   

                                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                     Michał Chajewski

 

Data powstania: czwartek, 5 lis 2015 13:36
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2015 13:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 632 razy