BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 22.10.2015r.

BIOŚ.6733.6.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2015r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 86/2013 z dnia 14.03.2013r.)
Pan Jan Iwaniuk (Kierownik Wydziału Inwestycji), reprezentujący PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przebudową napowietrznej linii niskiego napięcia, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 86/2, 86/1, 43, 95, 97, 88/4 i 92, położonych w obrębie miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                       Michał Chajewski

Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 15:08
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lis 2015 13:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 631 razy