BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 02.10.2015r.

BIOŚ.6733.4.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 23 września 2015r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 92/2014 z dnia 13.02.2014r.) Pan Michał Kuczyński (firma ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy spółka jawna, ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia nN0,4kV, na terenie obejmującym część działek o nr ew. 369, 224, 134, 136, 237, 238 i 374, położonych w obrębie miejscowości Przestrzele, gm. Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                              Michał Chajewski

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 13:02
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 13:06
Data przejścia do archiwum: niedziela, 25 paź 2015 10:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 676 razy