BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 23 marca 2015 roku na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego – postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Kucze Wielkie, Kucze Małe i Kuczewskie, gm. Jedwabne”
Jedwabne, dnia 23 marca 2015 roku

BIOŚ. 6220.2.2015

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 23 marca 2015 roku na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego – postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Kucze Wielkie, Kucze Małe i Kuczewskie, gm. Jedwabne”


Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Referacie Budownictwa, Inwestycji , Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 21 w godzinach 7.30 – 15. 30.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, przesłane sołtysom wsi Kucze Wielkie, Kucze Małe i Kuczewskie celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscach planowanej inwestycji.
Z up. Burmistrza – Sławomir Miciura
Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji,
Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowisk
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 13:03
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2015 13:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 kwi 2015 08:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 930 razy