BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 02 marca 2015 rokuOBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

zawiadamiam

że w dniu 2 marca 2015 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przepustu przez drogę powiatową nr 1925B (odcinek drogi: Makowskie – Burzyn), przewidzianej do realizacji wzdłuż istniejącego cieku wodnego na terenie obejmującym część działek o nr geod. 194, 16/4, 175, 12 i 16/5, położonych na gruntach wsi Makowskie i wsi Koniecki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski

Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2015 11:51
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2015 11:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 mar 2015 14:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 724 razy