BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne, dnia 19.02.2015 r.

BIOŚ.6733.1.2015
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża dla inwestycji polegającej na budowie przepustu przez drogę powiatową nr 1925B (odcinek drogi: Makowskie – Burzyn), przewidzianej do realizacji wzdłuż istniejącego cieku wodnego na terenie obejmującym część działek o nr geod. 194, 16/4, 175, 12 i 16/5, położonych na gruntach wsi Makowskie i wsi Koniecki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski
Data powstania: piątek, 20 lut 2015 10:00
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 10:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2015 11:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1031 razy