BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Jedwabne, dnia 15.01.2015 r.
BIOŚ.6733.1.2015


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2015r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1966B na odcinku Makowskie – Burzyn, na działkach o nr ew. 12, 16/4, 16/5 położonych w obrębie miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne oraz na działkach o nr ew. 175, 194 położonych w obrębie miejscowości Makowskie, gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski
Data powstania: czwartek, 15 sty 2015 12:45
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2015 12:47
Data edycji: czwartek, 15 sty 2015 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lut 2015 09:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 677 razy
Ilość edycji: 1