BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Jedwabne, dnia 20 listopada 2013 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)

zawiadamiam

że w dniu 20 listopada 2013 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ. 6733. 2. 2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN 0,4kV obejmującej:
- linię napowietrzną SN 15 – 865m,
- linię kablową SN 15kV – 3 644m,
- słupową stację transformatorową SN 15kV/nN 0,4kV – 1szt.,
- linię napowietrzną nN – 15m,
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości:
Janczewko:
- dz. nr ew. 10/5, 11, 52, 45/4, 10/10, 59/3, 21/3 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 53/1 (linia kablowa SN 15kV),
- dz. nr ew. 26/2 (linia kablowa SN 15kV, słupowa stacja transformatorowa, linia napowietrzna
nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 53/2 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Olki:
- dz. nr ew. 124 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 20, 19 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 116/1 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Pietrasze:
- dz. nr ew. 52/1, 16/2, 77 (linia kablowa SN 15kV).
Grabnik:
- dz. nr ew. 37 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 8, 36, 10, 11/1, 12, 13, 14/1 (linia napowietrzna SN 15kV).
Jedwabne:
- dz. nr ew. 1395, 1396 (linia napowietrzna SN 15kV).

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 21 lis 2013 10:53
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2013 11:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lis 2013 11:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 729 razy