BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne, dnia 12.11.2013 r.
BIOŚ.6733.2.2013Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu, którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Rolnej 241, 10-804 Olsztyn – Pana Wacława Wykowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN 0,4kV obejmującej:
- linię napowietrzną SN 15 – 865m,
- linię kablową SN 15kV – 3 644m,
- słupową stację transformatorową SN 15kV/nN 0,4kV – 1szt.,
- linię napowietrzną nN – 15m,
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości:
Janczewko:
- dz. nr ew. 10/5, 11, 52, 45/4, 10/10, 59/3, 21/3 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 53/1 (linia kablowa SN 15kV),
- dz. nr ew. 26/2 (linia kablowa SN 15kV, słupowa stacja transformatorowa, linia napowietrzna
nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 53/2 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Olki:
- dz. nr ew. 124 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 20, 19 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 116/1 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Pietrasze:
- dz. nr ew. 52/1, 16/2, 77 (linia kablowa SN 15kV).
Grabnik:
- dz. nr ew. 37 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 8, 36, 10, 11/1, 12, 13, 14/1 (linia napowietrzna SN 15kV).
Jedwabne:
- dz. nr ew. 1395, 1396 (linia napowietrzna SN 15kV).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 11:34
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 11:35
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lis 2013 08:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 604 razy