BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Jedwabne, dnia 30.09.2013 r.
BIOŚ.6733.2.2013


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 20 września 2013 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu, którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-804, przy ul. Rolnej 241 –Pana Wacława Wykowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN 0,4kV obejmującej:
- linię napowietrzną SN 15 – 865m,
- linię kablową SN 15kV – 3 644m,
- słupową stację transformatorową SN 15kV/nN 0,4kV – 1szt.,
- linię napowietrzną nN – 15m, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości:
Janczewko:
- dz. nr ew. 10/5, 11, 52, 45/4, 10/10, 59/3, 21/3 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 53/1 (linia kablowa SN 15kV),
- dz. nr ew. 26/2 (linia kablowa SN 15kV, słupowa stacja transformatorowa, linia napowietrzna
nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 53/2 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Olki:
- dz. nr ew. 124 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 20, 19 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 116/1 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Pietrasze:
- dz. nr ew. 52/1, 16/2, 77 (linia kablowa SN 15kV).
Grabnik:
- dz. nr ew. 37 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 8, 36, 10, 11/1, 12, 13, 14/1 (linia napowietrzna SN 15kV).
Jedwabne:
- dz. nr ew. 1395, 1396 (linia napowietrzna SN 15kV).

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2013 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2013 14:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 paź 2013 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 690 razy