BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu, którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-804, przy ul. Rolnej 241 – Pana Wacława Wykowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN 0,4kV obejmującej:
- linię napowietrzną SN 15 – 865m,
- linię kablową SN 15kV – 3 644m,
- słupową stację transformatorową SN 15kV/nN 0,4kV – 1szt.,
- linię napowietrzną nN – 15m,
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości:
Janczewko:
- dz. nr ew. 10/5, 11, 52, 45/4, 10/10, 59/3, 21/3 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 53/1 (linia kablowa SN 15kV),
- dz. nr ew. 26/2 (linia kablowa SN 15kV, słupowa stacja transformatorowa, linia napowietrzna nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 53/2 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Olki:
- dz. nr ew. 124 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 20, 19 (linia napowietrzna SN 15kV),
- dz. nr ew. 116/1 (linia kablowa SN 15kV).
Bronaki Pietrasze:
- dz. nr ew. 52/1, 16/2 (linia kablowa SN 15kV).
Grabnik:
- dz. nr ew. 37 (linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna nN 0,4kV),
- dz. nr ew. 8, 36, 10, 11/1, 12, 13, 14/1 (linia napowietrzna SN 15kV).
Jedwabne:
- dz. nr ew. 1395, 1396 (linia napowietrzna SN 15kV).

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21
w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym
w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Data powstania: środa, 14 sie 2013 13:01
Data opublikowania: środa, 14 sie 2013 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 wrz 2013 13:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 698 razy