BIP Gminy Jedwabne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/118/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 17 sycznia 2013 r. w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013".
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, z późn. zm./ oraz art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 lut 2013 12:48
Data opublikowania: środa, 6 lut 2013 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:33
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1135 razy