BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 07 stycznia 2013 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)

zawiadamiam

że w dniu 7 stycznia 2013 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.6733.6.2012.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, na działkach Nr ew. 13, 16, 15/2, 15/4, 72, 73/1 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 10:23
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 10:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2013 08:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 739 razy