BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 05 grudnia 2012 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

zawiadamiam

że w dniu 5 grudnia 2012 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.5.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 165 m na działkach Nr ew. 564, 565, 566, 567, 568, 569, 602 i 603 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zanklewo, gm. Wizna, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 675 m na działkach Nr ew. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85/5 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 500 m na działkach Nr ew. 108, 109/1, 109/2 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV o długości 1875 m na działkach Nr ew. 123, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130, 189, 191, 192 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Makowskie, gmina Jedwabne, woj. podlaskie oraz na działkach Nr ew. 63, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 10:21
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 10:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 898 razy