BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Jedwabne, dnia 18.10.2012 r.
BIOŚ.6733.6.2012


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2012 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Elektryczną Pracownię Projektowo-Inwestycyjną „GRID” Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej
nN-0,4kV na działkach o nr ew. 16, 15/2, 15/4, 72, 13, 73/1 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kaimy w gm. Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 13:27
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lis 2012 13:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 897 razy