BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 14:00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8, rozpoczną się obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.
3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty
od ceny lokalu mieszkalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Jedwabne konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedla Jedwabne dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jedwabne zmiana dotyczy przebiegu linii 400 kV Ełk - Łomża.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i uwagi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Jedwabnem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data powstania: środa, 17 paź 2012 13:04
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lis 2012 10:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1283 razy