BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Jedwabne, dnia 18.09.2012 r.
BIOŚ.6733.5.2012


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2012 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:
- budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV o długości 165m
na działkach Nr ew. 564, 565, 566, 567, 568, 569, 602, 603 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zanklewo, gm. Wizna;
- budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV o długości 675m
na działkach Nr ew. 85/5, 83, 82, 81, 80, 79, 77, 78 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne;
- budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV o długości 500m
na działkach Nr ew. 108, 109/2, 109/1 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne;
- budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV o łącznej długości 1875m na działkach Nr ew. 192, 130, 129, 128, 127, 189, 126, 125/1, 191, 123 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Makowskie, gm. Jedwabne oraz na działkach Nr ew. 175, 174, 173, 172, 171, 166, 178, 164, 165, 163, 177, 176, 150, 149, 147, 146, 145, 63, 143 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kamianki, gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 10:04
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2012 10:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 851 razy