BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne, dnia 04.09.2012 r.
BIOŚ.6733.4.2012Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się
o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Wacława Wykowskiego, pracownika Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o., z siedzibą: 10-804 Olsztyn, ul. Rolna 241 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV o długości 33 m z jednym stanowiskiem słupowym, słupowej stacji transformatorowej na pojedynczej żerdzi wirowanej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV jako powiązanie z istniejącą linią napowietrzną niskiego napięcia, na działkach Nr ew. 21/3, 53/1, 26/2 położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Janczewko, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2012 10:19
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2012 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 924 razy