BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
BIOŚ. 7331-19/09/10/12

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) , w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)


zawiadamia się


strony postępowania, że na podstawie art. 113 § 1 i 3 Kpa w dniu 30 maja 2012r. zostało wydane z urzędu postanowienie nr BIOŚ.7331-19/09/10/12 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BIOŚ.7331-19/09/10 z dnia 07.05.2010 r. dla inwestycji w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, w gminie Jedwabne, woj. podlaskie wydanej na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego, w następujący sposób:
- w wierszu 32 na stronie 1 w/w decyzji po słowie „34/19” dodaje się słowa : „149/2 dr, 166 w”
- w wierszu 37 na stronie 1 w/w decyzji po słowie „189 dr” dodaje się słowa: „202 dr, 205 dr, 213 rów, 212 rów”,
- w wierszu 39 na stronie 1 po słowie „37” dodaje się słowo: „123dr”.
Z treścią postanowienia oraz pozostałą dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15. 30.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jedwabne, dnia 30 maja 2012 roku
Z up. Burmistrza
Sławomir Miciura
Kierownik Referatu
Budownictwa, Inwestycji
Infrastruktury Komunalnej
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska


Data powstania: środa, 30 maj 2012 10:30
Data opublikowania: środa, 30 maj 2012 10:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 816 razy