BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr BIOŚ.7331-19/09/10 z dnia 07 maja 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, w gminie Jedwabne, woj. podlaskie wydanej na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego
Jedwabne, dnia 30 maja 2012 roku


BIOŚ. 7331-19/09/10/12POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr BIOŚ.7331-19/09/10 z dnia 07 maja 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, w gminie Jedwabne, woj. podlaskie wydanej na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego


prostuje się oczywistą omyłkę

- w wierszu 32 na stronie 1 w/w decyzji po słowie „34/19” dodaje się słowa : „149/2 dr, 166 w”
- w wierszu 37 na stronie 1 w/w decyzji po słowie „189 dr” dodaje się słowa: „202 dr, 205 dr, 213 rów, 212 rów”,
- w wierszu 39 na stronie 1 po słowie „37” dodaje się słowo: „123dr”


UZASADNIENIE


Omyłka spowodowana była oczywistym błędem w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, w gminie Jedwabne, woj. podlaskie poprzez pominięcie w treści decyzji w/w działek. Z uwagi na to zachodzi konieczność sprostowania decyzji i dodanie działek nr:149/2 dr, 166 w położone w obrębie wsi Biodry, działki: 202 dr, 205 dr, 213 rów, 212 rów położone w obrębie wsi Brzostowo oraz działka 123dr położona w obrębie wsi Siestrzanki - ujęte były w aktach sprawy – w części graficznej do wniosku opracowanej przez projektanta. Działki o nr 149/2 dr, 202 dr, 205 dr i 123dr- to drogi gminne będące własnością Gminy Jedwabne , natomiast działki 166 w, 213 rów, 212 rów są własnością Skarbu Państwa będące w zarządzie trwałym Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych .
Obie strony brały udział w postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, które wg art. 49 Kpa uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszystkie obwieszczenia wydawane podczas trwania procedury były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i tablicy ogłoszeń Urzędu.
Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) w/w decyzja została uzgodniona z Wojewódzkim Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Łomży – postanowienie nr WZM.RI.4000/P/205/201 z dnia 28 stycznia 2010 roku.
Mając powyższe na uwadze zaszła konieczność sprostowania decyzji, stąd też orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Pozostała treść pozostaje bez zmian.POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego w terminie 7 dnia od dnia otrzymania.


Otrzymują:
1. Gmina Jedwabne
2. Burmistrz Jedwabnego
3. a/a

Z up. Burmistrza

Sławomir Miciura
Kierownik Referatu
Budownictwa, Inwestycji
Infrastruktury Komunalnej
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska


Data powstania: środa, 30 maj 2012 10:26
Data opublikowania: środa, 30 maj 2012 10:27
Data edycji: środa, 30 maj 2012 10:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1103 razy
Ilość edycji: 1