BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 16 kwietnia 2012 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 16 kwietnia 2012 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach Nr ew. 18/4, 72, 92, 41/3, 42/1 położonych
w miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2012 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2012 11:18
Data przejścia do archiwum: środa, 2 maj 2012 09:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 852 razy