BIP Gminy Jedwabne

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012
Załącznik
do uchwały nr XIII/56/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 17 stycznia 2012 r.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy.
Gminny program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktyki i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują. Program nakłada obowiązek kształtowania polityki alkoholowej.
Intencją, która przyświeca autorom w trakcie tworzenia projektu gminnego programu jest pragmatyzm i użyteczność. Istotne dla nich jest to, aby program był skuteczny w działaniu i prosty w realizacji.
W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażane konsekwentnie i systematycznie prowadzić będą do osiągnięcia zakładanych celów.


I. ANALIZA I DIAGNOZA STANU SYTUACJI W GMINIE ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Stan szkód i zagrożeń
Gminę zamieszkuje 5683 osób, w tym 1124 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, oraz 3593 osób w wieku produkcyjnym, w wieku poprodukcyjnym 966 osoby.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej wydano zezwolenia na 18 punktów sprzedaży alkoholu pow. 18% na spożycie poza miejscem sprzedaży i na 1 punkt sprzedaży na sprzedaż i konsumpcję alkoholu w lokalu.

2. Badanie rynku napojów alkoholowych.
a/ analiza ilości zakupionego alkoholu przez mieszkańców gminy:
- mieszkańcy jak się szacuje zakupują alkohol w ilościach w przeliczeniu na jednego mieszkańca ok. 5,5 litrów
b/ struktura spożycia alkoholu – na terenie gminy w przeważającej ilości prowadzone są zakupy napojów o zawartości 4,5% oraz piwa
c/ skargi i interwencje mieszkańców, dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości – były kierowane do Burmistrza.

3. Stan bazy i usług związanych z terapią osób uzależnionych i ich rodzin
- na terenie gminy nie ma żadnej tego typu placówki i dlatego też niezbędna jest współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz kierowanie zainteresowanych do klubu Trzeźwości na terenie województwa.

4. Stan działań profilaktycznych i edukacyjnych.
- osoby przeszkolone w zakresie realizacji programów profilaktycznych – 6
- działania, które są realizowane – program profilaktyczny wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

5. Analiza pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- ilość posiedzeń komisji w roku ubiegłym – nie rzadziej niż raz na miesiąc
- ilość skierowań na leczenie – 6 osób
- ilość kontroli punktów sprzedaży – raz w roku

6. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji i w kontrolach. Wynagrodzenie po potrąceniu podatku wypłacone jest w dniu posiedzenia lub wykonania kontroli w Kasie Urzędu w Jedwabnem. Na podstawie sporządzonej listy obecności.


II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cele Programu to:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy
2. Podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej.
3. Zmiany struktury i kultury picia.
4. Wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków spożywania alkoholu.
5. Zmniejszenie ilości cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkohol.


III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

1. Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.
2. Umożliwienie korzystania z punktu konsultacyjnego osobom uzależnionym i ich rodzinom.
3. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
4. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego i kierowanie do biegłych sądowych oraz wniosków do sądu.
5. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – osób kierowanych przez GKRPA na leczenie odwykowe, oraz opłacenie procesu sądowego.

IV. UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Najważniejsze w tym zadaniu uznaje się szkolenie osób, które pracują z ofiarami przemocy na co dzień zawodowo, a więc policja, pomoc społeczna, służba zdrowia.
Znaczna część pracowników tych instytucji i służb przejawia deficyt wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do realizacji specyficznych zadań związanych z pomaganiem osobom uzależnionym i ich rodzinom.

W tym zakresie realizacji przewiduje się:
1. Dalsza działalność Ośrodka Interwencji – Kryzysowej dla ofiar przemocy, w których dyżur pełnić będą:
a/ przeszkoleni przedstawiciele w tym zakresie,
b/ pracownicy pomocy społecznej.
2. Współpraca z policją i zespołami interdyscyplinarnymi w zakresie tworzenia systemu pomocy dla ofiar przemocy domowej w ramach programu „ Niebieska Karta”
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kuratorami, prokuratorami, sędziami.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
5. Wspieranie ogólnopolskich kampanii edukacyjno – profilaktycznych skierowanych
do społeczności lokalnej „Postaw na rodzinę ”.
6. Szkolenie dla pedagogów szkolnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych – mającej na celu ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim – szkolenie sprzedawców.
8. Współpraca z Posterunkiem Policji w Jedwabnem oraz Komendą Miejską Policji w Łomży realizacji programu ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich.


V. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PEZRCIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

1. Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży.
2. Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży uczącej się w gimnazjum, w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Skierowanie młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na wakacyjne obozy terapeutyczne.
4. Organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży z programem edukacyjno profilaktycznym.
5. Prowadzenie zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i zajęć terapeutycznych.
6. Wspomaganie i współpraca w prowadzeniu drużyn harcerskich – organizowanie wolnego czasu.
7. Promowanie zdrowego stylu życia podczas imprez sportowych i kulturalnych.
8. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo –wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
9. Doposażenie w sprzęt świetlic wiejskich pod kątem zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.
10. Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej.
11. Organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy
o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.
12. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie kontaktu z dziećmi (uczniami) wychowującymi się w rodzinach z problemem alkoholowym.
13. W razie potrzeby przeprowadzenie badań monitorujących problemy alkoholowe gminy.
14. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych
z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców.
15. Inne zadania wynikające z bieżącej analizy sytuacji.


VI. KONTROLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.
2. Kontrolę przeprowadzają:
a/ upoważnione przez Burmistrza osoby.
b/ Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zakres kontroli:
a/ zgodność prowadzonej sprzedaży, napojów alkoholowych aktualnie ważnym zezwoleniem,
b/ przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży, określonych w art.18 ust.7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
/ przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa/.
4. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono
w pkt.3 przeprowadzone są, co najmniej przez dwie osoby.
5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:
a/ wstępu na teren nieruchomości, obiektu do lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona działalność,
b/ żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.
6. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
7. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia.
8. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenie informację
o wykonaniu zaleceń.
9. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

VII. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ O OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Realizacja tego zadania służy de facto realizacji wszystkich poprzednich wyżej wymienionych zadań.
Istotą zadania piątego jest stworzenie atmosfery przychylności wsparcia dla lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, pełnomocnikiem wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje działania służące realizacji pięciu podstawowych zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Program posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
Planuje się coroczną aktualizację mapy problemów alkoholowych gminy, ponieważ trakcie realizacji Gminnego Programu będą się ujawniać nowe i nieznane dotąd problemy oraz doświadczenia, które są istotne w tworzeniu nowego programu.

Zasady finansowania Programu:

Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani są finansowane z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Za realizację zadań wynikających z niniejszego Programu Odpowiedzialny jest Burmistrz Jedwabnego.
Data powstania: wtorek, 24 sty 2012 08:15
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2012 08:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1995 razy