BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/64/12

UCHWAŁA NR XIV/64/12
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póź. zm.) oraz §10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:
1) Milewska Maria,
2) Górski Andrzej,
3) Turowski Sławomir,
4) Chrostowski Ireneusz,
5) Szmitko Mariusz,
6) Owsianka Adam,
7) Skrodzki Edward,
8) Załuska Kazimierz,
9) Borawski Krzysztof,
10) Bargłowski Andrzej,
11) Gołębiewski Karol,
12) Kołpaczewski Andrzej,
13) Chrostowski Jacek,
14) Polkowski Janusz,
15) Sepczyński Grzegorz.

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) finansowania zadań budżetu, podatków i opłat;
2) planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy;
3) drogownictwa, komunikacji i środków łączności;
4) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
5) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego;
6) gospodarki gruntami przeznaczonymi pod rolnictwo, gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa i zadrzewień;
7) działalności gospodarczej;
8) bezpieczeństwa publicznego;
9) ochrony środowiska i utrzymania czystości;
10) agroturystyki, wypoczynku i rekreacji,
11) oświaty i wychowania;
12) kultury i kultury fizycznej;
13) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
14) problemów bezrobocia.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej
w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/3/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa i uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej
w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania oraz Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2012 10:13
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2012 10:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3055 razy