BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady


STATUT GMINY JEDWABNE STANOWI:


§ 35. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje stałe lub doraźne komisje, ustalając przedmiot działania uraz skład osobowy.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
3. Komisje przedkładają do zatwierdzenia radzie plany pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę wybierają członkowie komisji spośród siebie.


§ 36. Komisje rady podlegają wyłącznie radzie.


§ 37. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, dla których zostały powołane, należą w szczególności:
1) Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
2) Kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji danej komisji,
3) Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
4) Inicjowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5) Kontrola wykonania uchwał rady w zakresie działalności komisji,
6) Badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne gminy postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działalności komisji,
7) Inne sprawy zlecone przez radę.


§ 38. 1. Komisje działają na posiedzeniu oraz poprzez swoich członków badających na miejscu poszczególne sprawy.
2. Komisja rozpatruje na posiedzeniu sprawy, w których podejmuje wnioski lub wydaje opinie.


§ 39. 1. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, zwołuje jej posiedzenia, ustala termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad, porządek obrad i materiały jakie powinni otrzymać członkowie komisji.
2. Z upoważnienia przewodniczącego komisji, może go zastępować zastępca.
3. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na:
1) żądanie 1/4 liczby członków komisji,
2) na wniosek przewodniczącego rady bądź Burmistrza w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

§ 40. 1. O terminie i porządku obrad posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia pozostałych członków komisji, przewodniczącego rady, Burmistrza i inne zainteresowane osoby.
2. Przewodniczący komisji może zapraszać inne osoby do wzięcia udziału w posiedzeniu, w celu złożenia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań komisji.


§ 41. 1. Komisja na wniosek przewodniczącego komisji, ustala składy osobowe zespołów kontrolnych komisji oraz określa zakres kontroli i sposób jej przeprowadzania. W skład zespołu wchodzi co najmniej 3 osoby.
2. Wyniki kontroli ujmuje się w protokole, który przekazuje się przewodniczącemu rady. Przewodniczący rady zapewnia doręczenie sprawozdania z kontroli wszystkim radnym.
3. Sprawozdanie może być przedmiotem obrad sesji rady.
4. Kierownik jednostki kontrolnej obowiązany jest zapewnić kontrolującym dostęp do wszystkich informacji i materiałów odnoszących się do przedmiotu kontroli.
5. Udostępnianie informacji i materiałów objętych tajemnicą państwową i służbową odbywa się na zasadach określonych w odrębnych ustawach.§ 42. 1. Zespół kontrolny legitymuje się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji i przewodniczącego rady.
2. Upoważnienie powinno zawierać ponadto:
1) pieczęć rady,
2) skład zespołu kontrolnego,
3) określenie jednostki kontrolowanej,
4) określenie przedmiotu kontroli,
5) termin ważności.


§ 43. 1. Z kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują członkowie zespołu kontrolnego i kierownik kontrolowanej jednostki.
2. Protokół powinien zawierać:
1) pieczęć rady,
2) skład zespołu kontrolnego,
3) datę kontroli,
4) nazwę kontrolowanej jednostki i przedmiot kontroli,
5) ustalenia kontroli,
6) wnioski pokontrolne,
7) podpisy członków zespołu kontrolnego i kierownika jednostki kontrolnej.
3. Zespół kontrolny składa na najbliższym posiedzeniu komisji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z odpowiednimi wnioskami.


§ 44. 1. Członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu potwierdzają swą obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) kolejny numer oznaczony cyframi arabskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku
2) oznaczenie komisji, datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
3) imiona i nazwiska członków posiedzenia,
4) stwierdzenie qworum,
5) przyjęty porządek obrad,
6) przebieg obrad ze streszczeniem wystąpień mówców,
7) teksty podjętych wniosków i opinii,
8) podpis przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, który przewodniczył obradom oraz protokolanta.
3. Przewodniczący komisji stwierdza prawomocność obrad otwierając posiedzenie i w przypadku braku wymaganego qworum wyznacza nowy termin posiedzenia.


§ 45. 1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji.
2. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu rady przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
3. Uchwały komisji przekazuje się przewodniczącemu rady, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi oraz innym zainteresowanym organom.
Data powstania: niedziela, 6 lip 2003 15:48
Data opublikowania: niedziela, 6 lip 2003 15:50
Data edycji: czwartek, 5 lut 2009 12:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11037 razy
Ilość edycji: 1