BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/2003

z dnia: 28 marca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148), Burmistrz postanawia:

§ 1

Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 6.885.780 zł.
-wykonanie - 6.906.824 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1

-plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 7.173.427 zł.
- wykonanie – 6.758.849 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2

2.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3.Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 4.

§2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:
1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Michał Chajewski


Ze wzgledu na duży rozmiar dokumentu z załącznikami, umieszcono na dole strony plik do pobrania w
postaci archiwum *.zip.


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 29 cze 2003 09:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1132 razy
Ilość edycji: 2