BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała VI/51/03

z dnia: 25 maja 2003roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 82 345 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2.Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 35 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 117 345 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem: - 7 112 652 zł
2.Wydatki ogółem: - 7 696 002 zł

§ 3.

Objaśnienia do zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 29 cze 2003 00:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1216 razy
Ilość edycji: 4