BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała IV/42/03

z dnia: 15 marca 2003 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48 ust 1, art. 52, art. 109, art. 112, art. 114, art. 115, art.116 art.122.art.124, art.128 ust.2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1
Ustala się:

1)Dochody budżetu gminy w wysokości Zgodnie z załącznikiem Nr 1 - 7 030 307 zł

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości Zgodnie z załącznikiem Nr 2. - 7 613 657 zł

3)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconychZgodnie z załącznikiem Nr 3. 849 895 zł

4)Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta i gminy w wysokości Stanowią następujące przychody : - 583 350 zł

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (pożyczka): - 500 000 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: - 83 350 zł

§ 2
1.W celu pokrycia deficytu budżetu miasta i gminy, o którym mowa w § 1 pkt 4 Rada Miejska postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy (pożyczkę długoterminową) w kwocie 500.000 zł, z terminem spłaty od 2004 do 2008r., z przeznaczeniem na przebudowę drogi Nadbory -Brzostowo oraz Jedwabne-Bronaki Olki.

2.Spłata kredytu (pożyczki) będzie następować z dochodów budżetowych objętych planami finansowymi lat 2004 – 2008.

3.Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedwabnego do zawarcia umowy kredytowej (pożyczki) zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jedwabne na lata 2003-2008 stanowi załącznik Nr 9.

§ 3
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie: - 70 000 zł

§5
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5

§6
Ustala się:
l. Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie - 505 274 zł. w tym dotacja z budżetu w kwocie - 50 000 zł.

2. Plan wydatków zakładu w kwocie - 497 060 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§7
Ustala się:
- plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 4.000 zł.
- oraz wydatki funduszu w kwocie - 4.000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7

§8
Prognoza kwoty długu na koniec 2003r. stanowi załącznik Nr 8.

§9
Dochody w kwocie 70.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§10
Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

2. Przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia.

§11
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie - 50.000 zł.

§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2. zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 30.000 zł.

§13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczacy Rady

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 23:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1269 razy
Ilość edycji: 10