BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/154/09

z dnia: z dnia 14 lutego 2009 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 10 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia
26 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Do składu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem ustalonego uchwałą Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Bezpieczeństwa Publicznego, powołuje się radnego Kazimierza Załuska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 lut 2009 09:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1273 razy