BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 46/2008

z dnia: 04 grudnia 2008 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Jedwabne oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom,
o których mowa w art. 2 pkt. 1 i 4 ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, które kierują samorządowymi instytucjami kultury.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) datę wniosku,
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę,
3) wskazanie organu wnioskującego,
4) oznaczenie adresata wniosku,
5) imię i nazwisko kierownika instytucji kultury,
6) pełniona funkcja (zajmowane stanowisko),
7) data objęcia funkcji w instytucji kultury,
8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres wnioskowany,
9) proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem,
10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem,
11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową kultury,
12) załączniki do wniosku (sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy, dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu, oświadczenie
o terminowym uregulowaniu przez podmiot zobowiązań),
13) podpisy osób uprawnionych do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2

1. Burmistrz Jedwabnego może przyznać nagrodę roczna jeżeli samorządowa instytucja kultury:
1) efektywnie realizowała zadania i cele statutowe,
2) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy,
3) nie przekroczyła rocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń ustalonego dla opracowania budżetu gminy za dany rok.
2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję co najmniej 180 dni w roku poprzedzającym rok wypłacenia nagrody i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, dyscypliny finansów publicznych, nie rozwiązano z nim stosunku pracy z jego winy.

§ 3

1. Właściwym do przyznania nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury gminy jest Burmistrz Jedwabnego.
2. Wysokość nagrody rocznej dla kierowników samorządowych instytucji kultury gminy nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Osobą uprawnioną do wnioskowania nagrody jest Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
4. Wypłata nagrody rocznej nastąpi ze środków finansowych zgromadzonych na rachunku Instytucji Kultury.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 gru 2008 11:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1234 razy