BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/15/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /oraz § 21 ust. 1 statutów sołectw stanowiących załączniki od 1 do 45 do Uchwały Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Jedwabne i § 28 statutu osiedla stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/68/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedwabne, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Zarządza się wybory do organów samorządu mieszkańców wsi położonych na terenie Gminy Jedwabne oraz samorządu Osiedla w mieście Jedwabne
§ 2
Termin przeprowadzenia wyborów przez zebrania wyborcze ustala się do dnia 31 stycznia 2003 roku.
§ 3
Szczegółowy terminarz zebrań wyborczych ustali Burmistrz w porozumieniu z właściwymi organami samorządu mieszkańców.
§ 4
Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczyło przynajmniej 20% mieszkańców sołectwa /10% osiedla/ uprawnionych do głosowania. Jeżeli wybory nie odbyły się z powodu braku quorum, ponowne wybory odbywają się za dwa tygodnie, a wybór jest dokonywany bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego /Osiedla/ Zebranie wyborcze wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, który je prowadzi.
§ 5
Do czasu wyboru nowych organów samorządu mieszkańców, funkcje te pełnią organy dotychczasowe.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach sołtysów wsi.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1361 razy
Ilość edycji: 1