BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/2003

z dnia: 14 kwietnia 2003 roku
w sprawie: zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
Na podstawie art. 1042 & 2 ustawy z dnia 26 czerwca i 974 roku Kodeks Pracy / Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717, z 1999 roku nr 99, poz. 1152, z 2000 roku nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz. 1268, z 2001 roku nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz. 1075; 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz. 1805, z 2002 roku nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146 oraz ustawy z 26 lipca 2002 roku / zarządza się, co następuje:

& l
W Regulaminie Pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/96 Burmistrza Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 12 sierpnia 1996 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta Jedwabne wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie: „ Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem"
2. & 11 ust. l otrzymuje brzmienie:
„ Czas pracy pracowników Urzędu Miejskiego wynosi 40 godzin na tydzień w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym „
3. W & 12 ust. l litera b) otrzymuje brzmienie:
„ b) na stanowiskach pracowników gospodarczych w godzinach od 14.00 do 22.00 „
4. w & 12 dodaje się ust. 31 o brzmieniu:
„ 3l Dniem dodatkowo wolnym od pracy w 5-dniowym tygodniu pracy jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
a) administracyjnych - sobota
b) instruktorów kulturalno - oświatowych - poniedziałek „
5. W & 31 dodaje się punkt 7 o treści:
„ 7) Pracodawca jest zobowiązany informować na piśmie pracowników o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą."
6. & 33 ust. l otrzymuj e brzmienie:
„ l. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze zgodnie z wykazem obuwia ł odzieży roboczej stanowiącym załącznik Nr l do Regulaminu Pracy oraz środki higieny osobistej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy."

&2
„Wykaz obuwia i odzieży roboczej" oraz „ Tabela środków higieny osobistej" stanowią załączniki Nr l i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

&3
Zmiany w Regulaminie Pracy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Burmistrz

Michał Chajewski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1316 razy
Ilość edycji: 2