BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/22/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 Nr 200, poz.1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1/ środki transportowe stanowiące własność gminy, z wyjątkiem określonych, w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2/ autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół,
3/ środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
4/ środki transportowe jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1, nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXVI/113/2001 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych, zmieniona uchwałą Nr XXVII/125/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków trwałych, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/132/2002 Rady Miejskiej w Jedwabne z dnia 21 marca 2002 roku zmieniająca uchwałę, w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1301 razy
Ilość edycji: 1