BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2003

z dnia: 21 marca 2003 roku
w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników instytucji kultury - świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 77" & 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy / tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, póz. 94 z późniejszymi zmianami / zarządzam, co następuje:

&1
W załączniku do Zarządzenia Nr 4/2001 Burmistrza Jedwabnego z dnia 15 maja 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników instytucji kultury - świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Jedwabne -Regulamin Wynagradzania pracowników instytucji kultury - świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Jedwabne, wprowadza się następujące zmiany:
1. w & 11 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. Dniem dodatkowo wolnym w 5-dniowym tygodniu pracy jest:
- dla dyrektora biblioteki i pracownika gospodarczego: sobota
- dla młodszych instruktorów kulturalno -oświatowych: poniedziałek
- dla palaczy: dzień indywidualnie wyznaczony w miesięcznym harmonogramie pracy'
2. W & 14 w ust. l liczbę 35 zastępuje się liczbą 33.

&2
Załącznik nr l otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia

&3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od l stycznia 2003r.


Burmistrz

Michał Chajewski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1430 razy
Ilość edycji: 1