BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/90/07

z dnia: z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w m. Korytki Borowe gm. Jedwabne
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz.1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121 , poz. 770, Nr 106 poz. 679 z 1998 r. Nr 106, poz.668 z 2002 r. Nr 113, poz.984 z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 199 poz.1937) oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956 z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 90 poz. 758, Nr 130 poz. 1087, Nr 175 poz.1458, Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 50 poz.360) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko gminne składowanych przez wytwórcę na składowisku odpadów własnym transportem w wysokości 100 zł za 1 tonę.
§ 2. Na opłatę, o której mowa w § 1 składają się następujące czynniki:
1) opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 75,00 zł/ 1 tonę,
2) opłata eksploatacyjna w wysokości 25,00 zł/ 1 tonę brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/114/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisko gminne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sty 2008 10:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 782 razy