BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/88/07

z dnia: z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, e, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,181, poz 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 249 poz. 1832, 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz 560 Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 14 366 339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
dochody bieżące 10 919 672 zł,
dochody majątkowe 3 446 667 zł.
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 14 994 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
wydatki bieżące 10 137 763 zł,
wydatki majątkowe 4 857 157 zł.
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1 977 943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) deficyt budżetu gminy w wysokości 628 581 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.
§ 3. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł.
§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4 857 157 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowancyh ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w kwocie 4 125 557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się:
1) plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 653 350 zł.,w tym dotacja z budżetu
w kwocie 84 350 zł. oraz wydatki zakładu budżetowego w kwocie 661 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7;
2) dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem
w wysokości :
3) -z tytułu dopłaty do ceny wody – 49 350 zł, zgodnie z zaałącznikiem Nr 7;
4) - z tytułu dopłaty do ceny składowania odpadów na wysypisku śmieci – 35 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7;
5) - plan dla dochodów własnych jednostek budżetowych : przychody w kwocie 190 400 zł, rozchody 191 000 zł zgodnie z załącznikiem 7;
6) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 250 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 12 000 zł;
2) wydatki - 14 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie – 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 70 000 zł na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 10. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu budżetu gminy wraz z prognozowaną sytuacją finansową gminy w okresie spłaty zadłużenia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się plan przychodów w wysokości 1 285 889 zł i rozchodów w wysokości 657 308 zł budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 100 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 628 581 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 457 308 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 100 000 zł.,
2) zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewówdzkich:
b) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w roku następnym;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sty 2008 10:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 789 razy