BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/86/07

z dnia: z dnia 15 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 16 690 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 16 690 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 124 200 zł.
- zgodni e z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 124 200 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: - 12 224 538 zł.
Wydatki ogółem: - 10 990 189 zł.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sty 2008 10:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 798 razy