BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/84/07

z dnia: 26 listopada 2007 r.
w sprawie: odwołania z funkcji członka Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 35 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne
uchwalonego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 50, poz. 1047) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się radnego Mirosława Chrostowskiego z funkcji członka Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Bezpieczeństwa Publicznego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 15:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 807 razy