BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/03

z dnia: 11 marca 2003r
w sprawie: propozycji zmian do projektu budżetu na 2003 rok
Na podstawie art. 52 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120 i art. 121. ust l ustawy z dnia 28 listopada o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/19/94 Rady Gminy i Miasta z dnia 24 sierpnia 1994r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Jedwabnego postanawia co następuje:

§1
Zaproponować Radzie Miejskiej przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2003r. wprowadzenie zmian w przekazanym uchwałą Nr 80/152/02 Zarządu Miejskiego w Jedwabnem z dnia 15 listopada 2002r. projekcie budżetu na 2003r.

§2
Propozycja projektu budżetu uwzględniająca proponowane zmiany stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3
Niniejszą uch walę przedkłada się Radzie Miejskiej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1286 razy