BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁ NR XV/81/07

z dnia: 26 listopada 2007 r.
w sprawie: przyjęcia wyniku konsultacji społecznych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327/ oraz § 15 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/187/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 174, poz. 220/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się za wiążący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Jedwabnego w sprawie wydzielenia z obszaru Miasta Jedwabne sołectw: Kossaki, Biczki
i Kajetanowo w związku z wyrażeniem pozytywnej opinii w tej sprawie przez większość osób biorących udział w konsultacjach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 15:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 753 razy