BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/74/07

z dnia: 18 października 2007 r.
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska powiadamia Skarbnika Gminy Jedwabne Henrykę Filipkowską
o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczacego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego oświadczeniem lustracyjnym.
§ 2. Oświadczenie o którym mowa w §1 należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie trzech miesiący od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
§ 3. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 5 w/w ustawy, nie złożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę, zobowiązaną do jego złożenia ( z wyłaczeniem osób wybieranych w wyborach powszechnych ), powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 824 razy