BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XV/77/07

z dnia: 26 listopada 2007 r.
w sprawie: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165,167
i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 96 977 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 46 977 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 58 200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 58 200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem: - 12 224 538 zł
- Wydatki ogółem: - 10 990 189 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 234 349 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów.
§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem NR VII / 34 /07 z dnia 15 marca 2007 roku – „Przychody i rozchody budżetu” w 2007 r. przyjmuje treść zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV / 71/07 z dnia 18 października 2007 roku – „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „ przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 14:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 810 razy